Stichting vrienden van
De Dorpskerk Woubrugge


Bestuur
:
L. (Leo) Deurloo – voorzitter
M.C. (Marc) van der Leij – secretaris
E.G. (Eb) van de Vechte – penningmeester
K. (Karin) Keur-Windhorst – bestuurslid

Contact:  Kerkstraat 1, 2481 AA Woubrugge
info@vriendendorpskerkwoubrugge.nl

 

Kamer van Koophandel: 77419472

Oprichtingsdatum: 21 februari 2020

RSIN:  861003135

Bankrekening: NL63 RBRB 0787 7012 70

Culturele Anbi: sinds 26 maart 2020

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

De stichting heeft ten doel:  (artikel 2 van de statuten)

a. het in stand houden van het rijksmonument De Dorpskerk in Woubrugge en het cultureel erfgoed dat zich in en om De Dorpskerk bevindt alsmede het bevorderen van het gebruik van voornoemde kerk voor culturele en maatschappelijke activiteiten, alles in de ruimste zin van het woord;
b. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door het verwervan van gelden door middel van fundraising, subsidie en schenkingen.
De stichting beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.

 

Beleidsplan 2020-2024

1. Missie
De Stichting Vrienden van De Dorpskerk Woubrugge heeft als doel het in stand houden van het Rijksmonument De Dorpskerk in Woubrugge en het cultureel erfgoed dat zich in en om de Dorpskerk bevindt, alsmede het bevorderen van het gebruik van voornoemde kerk voor culturele en maatschappelijke activiteiten.

2. Visie
De Stichting Vrienden van De Dorpskerk Woubrugge levert een substantiële bijdrage in de instandhoudingskosten en is daarmee van groot belang voor het veilig stellen van het cultureel erfgoed naar de toekomst.
De Dorpskerk wordt regelmatig gebruikt voor concerten, lezingen en andere culturele en/of maatschappelijke activiteiten en draagt daarmee bij aan het culturele leven in Woubrugge en omgeving.

3. Strategie
De Stichting tracht de missie en visie te verwezenlijken door het verwerven van gelden voor voornoemde doelen door middel van fundraising, subsidies en schenkingen.
Een door de Stichting in te stellen werkgroep organiseert door het jaar heen culturele en maatschappelijke activiteiten die in De Dorpskerk worden gehouden.

Jaarplan 2020 / 2023
Het Mitterrheiter-orgel uit 1794 is een onderdeel van het rijksmonument De Dorpskerk en staat vermeld op de lijst van monumentale orgels van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Het Mitterrheiter-orgel valt ook onder de nieuwe categorie Klinkend Erfgoed dat sinds eind 2019 door de RCE wordt gehanteerd.
Het orgel is in slechte staat en is toe aan een grondige restauratie. Een door de RCE beoordeelt herstelplan zal in 2021 t/m 2023 worden uitgevoerd. Er is subsidie aangevraagd en toegekend bij/door de Provincie die 50% van de kosten dekt. De overige 50% moet door de eigenaar van het orgel worden opgebracht.
De Stichting wil zich met fundraising inzetten om bij te kunnen dragen in de kosten.

Er wordt een werkgroep geformeerd van mensen uit Woubrugge en directe omgeving die een cultureel jaarprogramma opstellen en laten uitvoeren in De Dorpskerk.